Slik søker du

Særskilt tilrettelegging i Sommerskolen Oslo

Undervisningsgruppene på kursene i Sommerskolen Oslo er på mellom 25–30 elever. Det er én lærer og én assistent i hver gruppe. Elever som har behov for tilrettelegging for å kunne delta på kurs kan melde fra om dette ved å sende inn skjema for særskilt tilrettelegging.

Slik tilrettelegger vi

Sommerskolen Oslo vurderer elevens behov for tilrettelegging i samråd med foresatte og skole. Vi tar kun kontakt med skolen dersom foresatte samtykker til det. Vi videreformidler nødvendig informasjon til baseleder, samt lærer og assistent i gruppen eleven skal delta på. Alle ansatte i Sommerskolen Oslo har taushetsplikt. Det kan ikke opprettes mindre undervisningsgrupper i Sommerskolen Oslo, men vi kan øke voksentettheten i grupper hvor enkeltelever med særskilte behov har plass.

Slik melder du fra om behov om tilrettelegging

  • Fyll ut og send inn skjema for særskilt tilrettelegging i tillegg til ordinær påmelding via Sommerskolen Oslos påmeldingsside.
  • "Skjema for særskilt tilrettelegging" er ikke et påmeldingsskjema til kurs.
  • Informasjonen du gir oss er nødvendig for at vi skal kunne legge til rette for eleven på en god måte.
  • All informasjon som utveksles mellom foresatte, elevens skole og Sommerskolen Oslo vil bli behandlet konfidensielt.
  • Legg ved eventuelle oppdaterte og relevante rapporter fra skolen og PPT.

Fristen for å sende inn melding om behov om tilrettelegging er fredag 21. april 2017. 

Skjemaet sendes til:
Sommerskolen Oslo
v/ Utdanningsetaten i Oslo
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Konvolutten merkes: " Særskilt tilrettelegging"